Editie juni: De Interimwet veedichte gebieden heeft averechts effect

Negatieve gevolgen van de Interimwet

Negatieve gevolgen van de Interimwet

Recent heeft het ontwerpwetsvoorstel voor de Interimwet veedichte gebieden ter consultatie gelegen. Dit wetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat om de toekenning van bevoegdheden aan provincies om voor gebieden grenzen aan de omvang van de veehouderij te stellen. Deze bevoegdheden zullen echter een averechts effect hebben in verband met belemmering van verduurzaming van veehouderijen. Ook worden bestaande wettelijke bevoegdheden met de Interimwet veedichte gebieden miskend.

In de Interimwet veedichte gebieden staan regels opgenomen voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden. Het betreft een interimwet, omdat wordt geanticipeerd op de invoering van de Omgevingswet. De meerwaarde van de Interimwet veedichte gebieden is volgens de memorie van toelichting ten opzichte van de bestaande instrumenten drieledig, namelijk:

  1.  Het is een eigenstandige bevoegdheid om voor een gebied te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij als zodanig vanwege de effecten van grote aantallen dieren op de kwaliteit van de leefomgeving;
  2.  Het is niet alleen wenselijk om te sturen per locatie, maar maakt ook een gebiedsgerichte aanpak mogelijk waarbij ‘gebruiksruimte’ kan worden verdeeld;
  3.  Het zorgt voor bestuurlijke effectiviteit, doordat sprake is van een directe sturing door één bestuurslaag, namelijk de provincie.

Doordat in het omgevingsrecht de omvang van de veestapel slechts een indirecte rol speelt, is de regering van mening dat een bevoegdheid om kwantitatieve grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij in een gebied, met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving, een meerwaarde heeft.

Bevoegdheden provincies

In het wetsvoorstel staan verschillende bevoegdheden opgenomen die worden toegekend aan provincies. Ten eerste heeft de provincie de mogelijkheid een programma op te stellen voor een gebied waar de omvang van de veehouderij leidt tot belasting van de leefomgeving. Het gebied waarvoor dit programma wordt opgesteld, wordt in het wetsvoorstel aangemerkt als ‘plv-gebied’. De letters plv staan voor ‘programma leefomgeving en veehouderijen’. In dit programma wordt vastgelegd welke maatregelen worden genomen voor de ontwikkeling van de veehouderij in dat gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving van dat gebied. Een provincie geeft zelf invulling aan de inhoud van dit programma. Aan de hand van de beschrijving van de feitelijke situatie en de verwachte autonome ontwikkeling in een gebied en de geconstateerde knelpunten op het vlak van de kwaliteit van de leefomgeving, kunnen in het programma doelstellingen worden bepaald ten aanzien van de relevante veehouderijen en kan worden vastgelegd welke maatregelen genomen moeten worden om knelpunten weg te nemen, zodat de doelstellingen worden bereikt. Die doelstellingen en maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de diersoorten en categorieën en eventueel huisvestingssystemen die het meest relevant zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer lezen?

Wilt u het volledige artikel lezen over De Interimwet veedichte gebieden heeft een averechts effect? Vraag dan een gratis proefnummer aan op Vakblad Varkensbedrijf. U kunt hiervoor mailen naar varkensbedrijf@prosu.nl onder vermelding van proefnummer juni. Witl u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws en kennis opdoen? Neem dan een abonnement op het vakblad

Andere artikelen in het Juni nummer zijn:

  • Plateau 2.0 voor vleesvarkens officieel geopend
  • Chili: wereldwijd zesde exporteur van varkensvlees
  • Klebsiella: een onverwachte verdachte

Deel dit artikel

Onafhankelijk maandblad

Varkensbedrijf

Vraag een gratis proefnummer aan

Elke maand een focus artikel op een actueel onderwerp. Benieuwd naar het vakblad? Vraag dan een gratis proefnummer aan.

Gratis proefnummer

Agenda

24 t/m 26 oktober 2017 LIV HardenbergLIV Hardenberg
13 t/m 14 december 2017 AgriFood TechAgriFood Tech
24 en 25 januari 2018 Gelderse landbouwdagenGelderse landbouwdagen
27 tm 29 januari 2018 Agro Export RoeselareAgro Export Roeselare