\

PBL over klimaatakkoord en maatregelen voor agrari

PBL over klimaatakkoord en maatregelen voor agrariërs

15 mrt 2019

Bericht

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel: er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen. De nationale kosten van deze voorstellen in 2030 vallen met 1,6 – 1,9 miljard euro nu lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de publicatie ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Het PBL heeft het ontwerp-Klimaatakkoord op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad doorgerekend. Tegelijkertijd heeft ook het CPB effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord in kaart gebracht.

De nationale kosten van de voorstellen bedragen 1,6 tot 1,9 miljard euro in 2030

De verwachte nationale kosten van deze voorstellen zijn met 1,6 – 1,9 miljard euro fors lager dan wat berekend werd voor het klimaatakkoord-op-hoofdlijnen van medio 2018 (3 – 3,9 miljard euro). Belangrijke oorzaken daarvan zijn lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit en in de industrie. Ook was het nu mogelijk het pakket voor mobiliteit te analyseren, dat per saldo juist baten oplevert.

Link to infographic: ''

De beoogde emissiereductie valt binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Nadere (politieke) keuzes zijn bepalend voor het uiteindelijke effect.

Het voorstel in het OKA voor de sector landbouw en landgebruik bevat een pakket uiteenlopende instrumenten die verschillend aangrijpen op de drie onderscheiden clusters binnen de sector. Deze clusters zijn (melkveehouderij en varkenshouderij), landgebruik (bos en natuur, veenweide en landbouwbodems) en glastuinbouw. Reducties van lachgasemissies zijn in deze analyse meegenomen bij het cluster methaanreductie. De reductieopgave voor de sector bedraagt 3,5 Mton ten opzichte van het basispad. De analyse laat zien dat met de huidige set van voorgestelde maatregelen en instrumenten een emissiereductie van 1,8 – 4,6 Mton kan worden bereikt. Het indicatieve doel ligt daarmee in het midden van de bandbreedte (Figuur 9.1).

De totale investeringen die daarvoor in het komende decennium nodig zijn liggen tussen 0,9 tot 1,8 miljard euro (Tabel 9.1). De nationale kosten van de maatregelen bedragen -4 tot 40 miljoen euro per jaar. Dit is het netto resultaat van nationale kosten voor methaanreductie van 46 tot 125 miljoen euro, voor landgebruik van 8 tot 25 miljoen euro en baten van glastuinbouw, van 58 tot 110 miljoen. Dit laatste komt door de toekomstige besparingen op gas.

Methaanreductie

Om de uitstoot van methaan door de veehouderij terug te dringen heeft de sector in het OKA ingezet op een aanpak die uiteenlopende investeringen vergt. Deze worden ondersteund met bestaande instrumenten (fiscale faciliteiten zoals MIA/Vamil, financiële garanties/borgstellingen, subsidies en innovatiegelden) en nieuwe instrumenten (klimaatenvelop en de voorgenomen geoormerkte kapitaalgaranties via het Nationale Groenfonds). Daarnaast steunt de aanpak op de al bestaande CO2-footprint. Deze methodiek zal nog verder worden doorontwikkeld. Deze methodiek wordt ingezet voor het bepalen van de CO2-footprint op bedrijfsniveau. De sector verwacht dat de ‘koplopers’ in de melkveehouderij, ondersteunt door deze footprint methodiek een beter verdienmodel voor ‘klimaatvriendelijke melkproductie’ kunnen verwezenlijken. Ook de varkenssector werkt aan een CO2-footprint voor vlees.

Resultaten varkenshouderij

Het OKA beschrijft voor de melkveehouderij en de varkenshouderij zowel concrete technische en landbouwkundige maatregelen als een instrumentenpakket en een ondersteunende aanpak zoals de ontwikkeling van een CO2-footprint op bedrijfsniveau alsmede aansporing tot de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.

De belangrijkste vraag voor de veehouderij is of de prijsontwikkeling van melk en vlees boeren het vertrouwen geeft om tot investeringen over te gaan. De beschikbare fiscale instrumenten, huidige borgstellingen en subsidies en de intentie deze meer in te richten op klimaatmaatregelen leiden tot een geschat investeringsvolume van 0,5 tot 1,0 miljard euro beschikbaar is. Dit biedt in beginsel ruimte voor de maatregelen zoals genoemd in het OKA, waarvoor circa 240 tot 500 miljoen euro extra aan investeringen nodig is, exclusief SDE voor mestvergisting (tabel 9.1). Met deze investeringen zijn ten opzichte van het basispad in 2030 circa 20 procent meer nulemissiestallen en circa 20 procent meer methaanarme melkveestallen realiseerbaar. Deze percentages passen bij de bovengrens. Voor een deel van de bedrijven vormt hun financiële situatie echter een bottleneck voor de toegang tot deze instrumenten. Dit betekent dat de beschikbare gelden op deze bedrijven niet volledig tot ontplooiing zullen komen.

Resultaten varkenshouderij

Het OKA beschrijft vier emissiereducerende maatregelen: de warme sanering, stalvernieuwing, het voerspoor en mestverwaarding. Het voerspoor gaat ervan uit dat er meer reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie worden ingezet waardoor er minder voer wordt geïmporteerd. Dit laatste leidt echter amper tot emissiereductie in Nederland en bovendien vervalt in dat geval de huidige energetische toepassing van de reststroom. De warme sanering leidt tot een krimp van de varkensstapel met circa 5 procent en een emissiereductie van 0,15 Mton. In de analyse is ervan uitgegaan dat de komende jaren het gereserveerde budget voor opkoop van varkensrechten volledig wordt gebruikt.

De ontwikkeling van een nulemissiestal en de versnelde implementatie van deze maatregel kan leiden tot een emissiereductie van 0,2 – 0,4 Mton. In de analyse is nieuwbouw verondersteld, maar stalaanpassing is ook een mogelijke optie. Als ondergrens is verondersteld dat 50 procent van de investeringen in stallen doorgang vindt. Ook hier geldt dat middelen niet de belemmering vormen. Mestverwaarding is in het OKA als maatregel genoemd echter zonder duidelijkheid over de wijze waarop de mest wordt verwaard. Wanneer mest wordt verwaard tot mestkorrel voor de buitenlandse markt levert dit geen reductie op binnen Nederland. Regionale mestvergisting,

met SDE+ als instrument zou een reductie van 0,0 – 0,16 Mton kunnen opleveren. De ondergrens van de bandbreedte reflecteert het ontbreken van SDE+-subsidie en/of grote maatschappelijke weerstand tegen regionale mestvergisting.

De verwachte totale bijdrage van maatregelen in de varkenshouderij aan de emissiereductie is 0,4 – 0,7 Mton.

Bron: PBL

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Schrijf u in en maak kans op mooie prijzen!

Varkens met Porkyplay

Blijft op de hoogte van het laatste nieuws

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws uit de varkenshouderij? Schrijf u hier gratis in voor de nieuwsbrief VarkensActueel en maakt u kans op mooie prijzen!

Schrijf u in & maak kans!
De wolf in Nederland

Gerelateerde artikelen

400.000 huishoudens betalen rekening voor klimaatb

400.000 huishoudens betalen rekening voor klimaatbeleid

14 mrt 2019 Bericht
400.000 huishoudens betalen rekening voor klimaatbeleid
Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het allee

Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het alleen fictie?

25 feb 2019 Bericht
Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het alleen fictie?
Vlaamse minister Landbouw vertrekt na foutieve aan

Vlaamse minister Landbouw vertrekt na foutieve aanname complottheorie klimaatmarsen

6 feb 2019 Bericht
Vlaamse minister Landbouw vertrekt na foutieve aanname complottheorie klimaatmarsen


Vakpartner nieuws

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit

11 apr 2019 Bericht
Gevaarlijke aannames over bigkwaliteit
Big zonder gedoe, maar hoe?

Big zonder gedoe, maar hoe?

13 mrt 2019 VideoMSD
Big zonder gedoe, maar hoe?
Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen

Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen exportbig

31 jan 2019 Bericht MSD
Betere communicatie voorkomt gezondheidsproblemen exportbig

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies