\

Kamerbrief mest: kleine winstpunten

Kamerbrief mest: kleine winstpunten, grote koerswijziging blijft uit

19 mei 2020

Bericht

Op 18 mei deelde minister Schouten in een reeds lang aangekondigde Kamerbrief de voortgang van de derogatie en voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. Deze bevat voor de melkveehouderij enkele stapjes in de goede richting, bijvoorbeeld de vrijstelling van afroming bij het leasen van fosfaatrechten, het van tafel vegen van verplichte rijenbemesting bij mais en het opschalen van het aantal deelnemers in de pilot Bedrijfsspecifieke Excretie Stikstof uit Dierlijke Mest (BES-pilot). Hier heeft de LTO-vakgroep Melkveehouderij zich hard voor ingezet. Echter zijn er grotere en meer structurele veranderingen nodig. Hiervoor heeft LTO Nederland voorstellen gedaan rond de herbezinning van het mestbeleid.

Derogatie

Minister Schouten deelt in haar brief mee dat ze met de Europese Commissie in gesprek is over de verlenging van de derogatie en dat Nederland de formele stappen richting besluitvorming over derogatie heeft doorlopen. De Europese Commissie moet nu een conceptderogatiebeschikking opstellen om voor te leggen aan het Nitraatcomité. Deze komt echter pas in de tweede helft van juni 2020 weer bij elkaar om de deze beschikking te behandelen. De LTO vakgroep Melkveehouderij is hierover teleurgesteld; duidelijkheid over de derogatie is belangrijk voor de sector. Minister Schouten zou aandringen op snellere besluitvorming, maar veel mest is inmiddels uitgereden, conform goede landbouwpraktijk. Deze manier van besluitvorming in Brussel moet echt anders.

Afromingsvrije lease van fosfaatrechten mogelijk

De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft bij introductie van het fosfaatrechtenstelsel gepleit voor vrijstelling van afroming bij lease. In de Kamerbrief stelt minister Schouten voor om deze vrijstelling te introduceren. Hierbij wordt uitgegaan van een vast aantal kilogram fosfaatrechten (100 kg) per leasende melkveehouder per jaar. Dit biedt melkveehouders flexibiliteit om hun fosfaatplanning voor ieder jaar rond te krijgen. Echter zal de vorm waarin dit nu wordt gegoten, een absoluut getal in plaats van een maximale verhouding in fosfaatrechten, nog moeten worden beoordeeld op de gewenste effectiviteit.

Afroming handel fosfaatrechten

Daarnaast wordt deze vrijstelling pas geïntroduceerd op het moment dat het aantal fosfaatrechten onder het productieplafond zit. Dit moet worden gerealiseerd door de afroming op de handel van fosfaatrechten. Aangezien dit niet zo snel gaat als verwacht, is het echter nog maar de vraag wanneer de sector ook daadwerkelijk gebruik kan gaan maken van de vrijstelling. Per 1 mei ligt het aantal uitgegeven fosfaatrechten op ruim 85,7 miljoen kg, waarvan ruim 600.000 kg gebruikt wordt voor het houden van vleesvee. Het fosfaatproductieplafond voor de melkveehouderij ligt op 84,9 miljoen kg, wat betekent dat er nog een rekenkundig gat van 200.000 kg is.

Rijenbemesting mais

Verplichte rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden die wordt losgelaten. Hiermee laat de minister zien dat ze goede landbouwpraktijk waardeert en niet stuurt op investeringen die geen meerwaarde hebben. In plaats van verplichte rijenbemesting stelt de minister voor om het toepassen van drijfmest op percelen waar mais zal worden geteeld pas vanaf 1 april toe te staan. Deze vorm van ‘kalenderteelt’ met vaste data geniet niet de voorkeur van de vakgroep. De regeling moet wel praktisch werkbaar zijn. Het vóór 1 februari melden van maispercelen hoort hier in onze ogen niet bij. LTO Nederland pleit voor beleid met doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften.

Pilots opschalen

Het aantal deelnemers in de pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest (BES-pilot) wordt uitgebreid van 10 naar 50 deelnemers in 2020. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft hier al lang voor gepleit. Ondanks dat de geluiden positief waren, liet ook de bevestiging hiervan lang op zich wachten. Dit is een kleine maar belangrijke stap voorwaarts voor het sluiten van de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf. Het past ook prima in de visie op kringlooplandbouw van Schouten en is in lijn met de ideeën van de vakgroep voor de herbezinning van het mestbeleid.

Voor een aantal van bovenstaande onderwerpen loopt vanaf 18 mei een internetconsultatie. Uiteraard zal ook LTO Nederland hierop formeel en uitgebreid reageren.

Bron: LTO 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier

Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier

29 apr 2020 Bericht
Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier
Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overl

Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overleg met minister Schouten

2 apr 2020 Bericht
Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overleg met minister Schouten
Een groot compliment van minister Schouten

Een groot compliment van minister Schouten

27 mrt 2020 Bericht
Een groot compliment van minister Schouten


Vakpartner nieuws

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

26 mei 2020 Bericht MSD
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’
Nieuwe aanpak PIA veelbelovend

Nieuwe aanpak PIA veelbelovend

13 mei 2020 Bericht MSD
Nieuwe aanpak PIA veelbelovend
“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdagi

“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdaging”

8 mei 2020 Bericht MSD
“Personeel blijven boeien, dat is best een uitdaging”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies